Algemene Voorwaarden Dosage Coaching & Training

Wij hanteren Algemene voorwaarden én een ethische code deze zijn van toepassing op alle door ons verrichte werkzaamheden. Hieronder kunt u ze rustig doorlezen.
Wanneer u dat op prijsstelt kunnen de algemene voorwaarden desgewenst ook op papier worden toegezonden. Neemt u dan alstublieft contact met ons op via het contact formulier.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

§ opdrachtnemer: Dosage Coaching & Training, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en/ of training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing, wanneer deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven.
Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen worden bevestigd;
3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever;
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens te laat of zelfs helemaal nalaat aan opdrachtnemer te verstrekken, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Algemene voorwaarden | Dosage Coaching & Training

Artikel 5. Contractduur en opzegging

5.1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, gaan partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

Artikel 7. Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

7.1. Opdrachtnemer spant zich in om de gegeven training(-en) / workshops naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de training of workshop kosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
7.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
7.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
7.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
7.6. Aan de inhoud van de op opdrachtnemer geplaatste website of een van haar sociale netwerk pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.
7.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over opdrachtnemer, diens personeel of voor opdrachtnemer werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op de website.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

8.1. Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door opdrachtnemer, diens personeel en voor opdrachtnemer werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen alleen door hem mét voorafgaande toestemming van de stichting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
9.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer heeft opdrachtgever/ deelnemer geen gerechtigdheid gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
9.3. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan opdrachtnemer.

Artikel 10. Foto’s en Video’s

10.1. Alle deelnemers aan een workshop geven met hun deelname direct toestemming dat indien hij/ zij of een ander persoon die hem/ haar vergezelt of zich door zijn of haar toedoen bij een workshop, bijvoorbeeld de workshop ‘The Fires of Change Workshop’ bevindt, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Dosage Coaching & Training publicatie en/ of voor weergave op een internetsite van Dosage Coaching & Training, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/ of video in de publicatie en/ of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/ zij op de foto en/ of video herkenbaar is. Aan de beelden in een brochure, leaflet, sociale media en/ of op www.dosagecoaching.com kunnen geen rechten worden ontleend.